Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse
1.1. Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer fra Hosta Industries, medmindre andet er aftalt skriftligt.

2. Tilbud og ordreindgåelse
2.1. Tilbud afgivet af Hosta Industries er gældende 30 dage fra tilbudsdato. Bindende ordrer er først indgået, når Hosta Industries’ skriftlige ordrebekræftelse er afgivet. I tilfælde af uoverensstemmelse imellem tilbud og accept af tilbud er Hosta Industries’ ordrebekræftelse gældende.

3. Levering
3.1. Levering sker ex works i henhold til gældende Incoterms. I tilfælde af at Hosta Industries ikke kan levere rettidigt som følge af forhold, der må bedømmes som force majeure, udskydes leveringstiden. Hosta Industries skal i disse tilfælde meddele, hvornår levering kan forventes at finde sted.

3.2. Kan køber ikke afhente leverancen på det aftalte tidspunkt, sørger Hosta Industries for, at leverancen opbevares for købers regning og risiko.

3.3. I tilfælde af forsinkelse har Hosta Industries ikke ansvar for indirekte tab, eksempelvis tabt fortjeneste, driftstab, følgeskade eller omkostninger.

4. Pris og betaling
4.1. Medmindre andet fremgår, er alle priser oplyst af Hosta i danske kroner ekskl. moms og andre offentlige afgifter. Hosta Industries forbeholder sig regulering for ændring i offentlige afgifter, fragt, forsikring samt pris og lønstigninger, herunder ændring i priser fra underleverandører og prisændringer på materialer.

4.2. Emballage i form af EUR-paller samt Hosta-mærkede pallerammer og kasser leveret af Hosta Industries’ krediteres køber, når returneret frit Hosta Industries’ adresse.

4.3. Betalingsbetingelserne er løbende måned plus 10 dage, medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling tillægges rente 1% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.

5. Ejendomsret
5.1. Hostas leverance forbliver Hosta Industries’ ejendom, indtil fuld betaling er erlagt.

6. Ansvar for mangler
6.1. Køber har pligt til at undersøge leverancen, så snart det er mulig og senest 8 dage fra levering. Enhver fejl eller mangel, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse, skal reklameres skriftligt senest 14 dage efter leverancens modtagelse for at kunne komme i betragtning.

6.2. Under alle omstændigheder omfatter Hosta Industries’ ansvar alene mangler, der konstateres senest 1 år fra den dag, leverancen blev stillet til købers disposition.

6.3. I tilfælde af fejl eller mangler er Hosta Industries berettiget og forpligtet til at afhjælpe disse ved efter Hosta Industries’ valg at foretage reparation eller udskiftning. Eventuelle fejl og mangler berettiger ikke køber til afslag i prisen eller ophævelse af aftalen.

6.4. Anerkender Hosta Industries, at der foreligger en fejl eller mangel, skal køber returnere det mangelfulde til Hosta Industries for købers regning og risiko.

6.5. Udover ovenstående bærer Hosta Industries intet ansvar for mangler. Dette gælder således ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab og omkostninger.

7. Produktansvar
7.1. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Hosta Industries er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, følgeskader eller andet indirekte tab eller omkostninger.

7.2. Hosta Industries er ikke ansvarlig for skade forvoldt af leverancen

a. på tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i købers besiddelse eller videresolgt til tredjemand,

b. på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af emnet forårsager.

7.3. Køber skal holde Hosta Industries skadesløs i den udstrækning Hosta Industries pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Hosta efter ovenstående ikke er ansvarlig for over for køber.

8. Lovvalg og værneting
8.1. Enhver tvist, der måtte opstå imellem Hosta Industries og køber, skal afgøres i henhold til dansk ret og ved Retten i Aalborg som værneting.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Bliv kontaktet

Vi kontakter dig, når du har tid.

Skriv dine oplysninger her.

Du kan også kontakte os på tlf. +45 98 28 16 77